Vinh Quang Đức Mẹ I
 
 


Một chủ trương phổ quát

Theo những lẽ trên, cha Suarez nhận định đúng lý rằng: “Nếu chúng ta cầu xin Đức Mẹ để Chúa ban ơn xuống thì không phải là chúng ta khinh thị tình Chúa xót thương, mà đúng hơn là vì chúng ta không dám ỷ vào sự bất xứng riêng mình. Chúng ta xin Mẹ Maria cầu bầu, để phẩm chức của Mẹ bổ khuyết cho cảnh cùng quẫn của chúng ta”.

Cho nên, chạy đến kêu cầu Mẹ Maria can thiệp, là một việc rất hữu ích, rất thánh thiện, hoài nghi điều đó tức là chối bỏ đức tin. Nhưng điểm quan thiết chúng tôi muốn nhấn mạnh là chúng ta rất cần phải có Mẹ Maria cầu bầu để được cứu rỗi. Chúng tôi nói cần thiết, nhưng không phải là một cần thiết tuyệt đối (necessitas absoluta) mà chỉ là một cần thiết tinh thần (necessitas moralis). Và chúng tôi cũng nói ngay rằng sự cần thiết này chỉ là do ý muốn của Thiên Chúa, một ý muốn đã định không một ân sủng nào được ban xuống cho loài người mà không qua tay Mẹ Maria, như thánh Bênađô đã chủ trương.

Ta có thể cùng với tác giả cuốn Triều đại Mẹ Maria (Règne de Marie) mà nói rất đúng rằng đó chính là chủ trương phổ quát các nhà thần học và các vị tiến sĩ ngày nay từng nắm giữ. Các cha Vega, Mendoza, Paciucchelli, Segneri, Craset, Poiré và đông đảo các văn gia lỗi lạc của Giáo hội cũng từng thừa nhận như thế. Cả đến cha Nôen Alêxanđê, một tác giả rất nghiêm cẩn khi trình bày vấn đề, cũng quả quyết rằng Thiên Chúa muốn chúng ta phải cầu mong Người ban xuống mọi ơn qua sự can thiệp của Đức Mẹ Maria. Sau đây là lời Cha: “Chúa muốn chúng ta hi vọng từ tâm Ngài ban cho mọi ơn lành, nhưng với điều kiện là chúng ta phải đến xin Đức Nữ Trinh Maria đem quyền cầu bầu toàn năng của Mẹ mà can thiệp cho ta trước đã, mới hợp với chương trình Chúa thiết định”. Cha viện chứng cho chủ trương của Cha bằng câu nói thời danh của thánh Bênađô sau đây: “Thánh ý Chúa là muốn chúng ta nhận được mọi ơn qua Mẹ Maria”.

Đó cũng là chủ trương của cha Contenson. Bình giảng lời Chúa Giêsu từ trên thánh giá nói với thánh Gioan: Ecce Mater tua, Mẹ con đây, Cha diễn giải thế này: “Lời Chúa nói đó có nghĩa là: chẳng ai được dự phần vào giá máu Thầy đã trào đổ, nếu không nhờ trung gian của Mẹ Thầy. Thật vậy, thương tích của Thầy là nguyên ủy của hết mọi ân sủng, nhưng những dòng suối ân sủng đó chỉ tuôn chảy xuống các linh hồn qua kênh dẫn Maria; Gioan, môn đệ Thầy ơi, Thầy sẽ yêu dấu con mãi bao lâu con còn yêu mến Mẹ Thầy”.

Thánh Anphong Ligouri

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)