Vinh Quang Đức Mẹ I
 
 


Chủ trương của Giáo hội

Cùng với cha Suarez, chúng tôi kết luận rằng: “Chủ trương phổ quát của Giáo hội ngày nay là: sự can thiệp của Mẹ Maria không những hữu ích mà lại cần thiết cho chúng ta nữa”. Tôi xin nói lại: cần thiết nhưng không phải là cần thiết tuyệt đối, vì chỉ có Trung gian của Chúa Giêsu mới có đặc tính đó, mà chỉ là một cần thiết tinh thần, vì theo tư tưởng của thánh Bênađô mà Giáo hội nhận làm của mình: “Thiên Chúa không muốn ban cho chúng ta ơn nào mà không qua tay Mẹ Maria”. Trước thánh Bênađô khá lâu, thánh Iđêphong cũng đã từng quả quyết điều đó, khi ngài than thở với Mẹ Maria rằng: “Ôi Maria, Chúa đã muốn đặt vào tay Mẹ tất cả những ân tứ Chúa định trao ban cho loài người. Bởi đó, Chúa đã phú thác cho Mẹ hết mọi báu tàng, cũng như hết mọi nguồn ân sủng”. Thánh Phêrô Đamianô cũng thêm: “Nếu Chúa không muốn mặc xác nhân loại khi Mẹ Maria chưa đồng ý, thì trước là để hết thảy chúng ta phải nhờ Mẹ mới được hưởng dự ân huệ bao la Cứu Chuộc, và sau là để chúng ta hiểu rõ: mọi người được giải thoát đều là tùy ở Mẹ Maria”.

Tiên tri Isaia đã gọi ngày đản nhật của Mẹ Maria là một chồi hoa, và ngày giáng sinh của Ngôi Lời nhập thể là một bông hoa nở ra từ chồi ấy: Một chồi cây sẽ mọc lên từ gốc Giétxê, và một bông hoa sẽ nở ra từ chồi ấy; Thánh Linh sẽ đến an nghỉ trên hoa (Is 11, 1). Suy niệm những lời tuyệt diệu trên, thánh Bonaventura cảm hứng kêu gọi: “Nào những ai ước vọng được linh ân Chúa Thánh Thần, hãy đến tìm bông hoa nở trên chồi hoa này, ấy là Chúa Giêsu trên Đức Mẹ, vì ta phải qua chồi hoa mới tới được hoa, phải qua hoa mới tới được Thiên Chúa”. Thánh nhân lại thêm: “Bạn ước ao chiếm hữu đóa hoa này ư? Nào, bạn hãy cầu xin để chờ hoa lả ngọn về bạn, thì bạn sẽ hái được hoa”. Ngài còn giảng giải thêm nữa rằng: “Ngày xưa ba đạo vương đã gặp Chúa Giêsu bên Mẹ Maria, thì ngày nay cũng sẽ không ai có thể tìm thấy Chúa nếu không tìm nơi Mẹ Maria. Đòi tìm Chúa Giêsu, mà lại không tìm nơi Mẹ và nhờ Mẹ, thì chỉ là uổng công dã tràng xe cát”. Vì thế, thánh Iđêphong tâm niệm: “Tôi muốn làm môn đệ Chúa Giêsu, và vì không ai có thể trở thành môn đệ Chúa mà lại không là tôi tớ của Mẹ Maria, nên tôi nguyện sẽ phụng ái Mẹ son sắt một niềm”.

Thánh Anphong Ligouri

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)