Vinh Quang Đức Mẹ I
 
 


Một định đề quan trọng

Nhưng thôi, chúng tôi xin mời bạn đọc cùng chúng tôi đọc qua một ít lời khác các thánh đã nói, để nghiệm xem sự can thiệp của Mẹ Maria cần thiết cho chúng ta chừng nào.

Thánh Gêatan, một vị thánh thời danh, viết: “Không có Mẹ Maria cầu bầu, chúng ta vẫn có thể xin Chúa ban ơn, nhưng sẽ không bao giờ chúng ta được ban ơn nào cả”. Thánh Âutinh cũng xác nhận điều đó bằng câu nói tuyệt tác: “Cầu nguyện mà không có Mẹ Maria hướng dẫn, là không có cánh mà muốn bay”. Đọc sách Sáng Thế, truyện Giuse, ta thấy sau khi đặt Giuse làm tể tướng Ai-cập: Trẫm cho khanh có quyền trên toàn thể Ai-cập (St 41, 41), hoàng đế Pharaon đã nói với những người đến xin lương thực nhà vua: Cứ đến Giuse mà xin, vì theo giáo thuyết của thánh Bênađô, Chúa đã quyết định chỉ ban ân huệ xuống cho loài người qua tay Mẹ Maria. Cha Risa nhận xét: “Sự sống chúng ta ở trong tay Mẹ Maria: người kitô hữu chúng ta rất có đủ lý để nói như người Ai-cập ngày trước nói với Giuse rằng: “Sự sống chúng tôi ở trong tay ngài” (St 47, 25). Cha đáng kính Idiota cũng nói tương tự: “Mẹ Maria nắm giữ sự sống chúng ta trong tay Mẹ”. Cha Casianô còn hùng hồn hơn nữa: “Tất cả sự sống nhân loại chứa đựng trong ân sủng và cứu ân của Mẹ Maria”. Nói thế lại chẳng là quả quyết một cách tuyệt đối rằng không ai được cứu rỗi, nếu không được Maria bênh vực hộ phù đó ư? Vậy xin nêu định đề này: ai được Maria hộ phù, người đó được cứu rỗi; ai không được Maria bênh vực, người đó hư mất. Thánh Bênađinô Siêna thưa cùng Mẹ: “âÔi Đấng ban phát mọi ân sủng, sự sống chúng con ở trong tay Mẹ”. Thế cũng là như thưa cùng Mẹ rằng: Lạy Nữ Vương quyền thế, Mẹ là người thi ân bá sủng, chúng con chỉ được giải thoát nhờ tay Mẹ, vậy chúng con được sống, được giải cứu cũng là do Mẹ.

Thế nên, cha Risa vẫn có lý khi nói: linh hồn chúng ta, một khi thiếu ơn hộ phù của Maria, sẽ tuần tự rơi vào tội lỗi, rồi rơi vào hỏa ngục, y như một hòn đá rơi vào vực thẳm khi không gặp được mặt đất ngăn lại. Thánh Bonaventura cũng chủ trương cùng lý luận đó: “Không có Maria, Thiên Chúa sẽ không giải cứu chúng ta”. Giảng tư tưởng đó rõ hơn, ngài thêm: “Một hài nhi không có nhũ mẫu không thể sống được, thì không có Mẹ Maria chúng ta cũng không đời nào được cứu sống”. Rồi thánh nhân khuyến khích chúng ta để kết luận: “Bạn hãy nhiệt tâm tôn sùng Mẹ Maria, hãy cố kết với Mẹ nhân từ, đừng rời xa Mẹ, đợi ngày Mẹ từ ái chúc lành cho bạn trên quê phúc trường sinh”.

A! không có Mẹ Maria thì có ai nhận biết Chúa bao giờ? Có ai được cứu rỗi? Có ai thoát được những nguy họa trên đời? Có ai tiếp nhận được ân sủng? Thánh Germanô mạnh dạn trả lời: “Lạy Nữ Trinh chí thánh, không ai nhận biết được Thiên Chúa, nếu Mẹ không sáng soi; lạy Trinh Mẫu Chúa Giêsu, không ai thoát khỏi họa đời, nếu Mẹ không che chở; và lạy Đấng đầy ơn phúc, không ai được một ân sủng nào, nếu Mẹ không ban phát...” Thánh nhân còn nói thêm: “Nếu Mẹ không mở cho chúng con con đường sống, thì chẳng ai trấn áp được mè nheo của thể xác, chẳng ai ghét bỏ được tội lỗi và chẳng ai giũ sạch được bụi tục để sống thành một con người tinh thần”.

Chúng ta đến được với Cha hằng hữu nhờ trung gian duy nhất của Chúa Giêsu; thánh Bênađô nhân câu đó quả quyết rằng: chúng ta đến được bên Chúa Giêsu qua trung gian duy nhất của Mẹ Maria. Vì lý do nào Chúa lại định phải có Maria can thiệp, chúng ta hết thảy mới được cứu vớt? Nêu câu hỏi đó rồi, thánh Bênađô lại trả lời: Vì bàn tay Mẹ đã trao ban Chúa Cứu Thế cho chúng ta, thì cũng phải bàn tay Mẹ mới là bàn tay dâng hiến chúng ta lên Chúa Cứu Thế. Và thánh nhân xưng tụng Maria là Mẹ sinh ân sủng và ơn cứu rỗi chúng ta: “Ôi Mẹ Quản thủ kho trời ân sủng và là Mẹ giải cứu chúng con, nhờ Mẹ, chúng con mới tới được Con Mẹ. Con Mẹ đã ban mình cho chúng con qua Mẹ, cũng sẽ đón nhận chúng con từ tay Mẹ”. Thánh Germanô nối lời: “A! hỡi Maria là sự sống kitô hữu, nếu Mẹ bỏ rơi chúng con, thì chúng con sẽ ra sao, chúng con còn biết cậy vào ai để được giải thoát!”

Thánh Anphong Ligouri

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)