Vinh Quang Đức Mẹ I
 
 


Giải đáp một vấn nạn

Nhưng, tác giả mà chúng tôi đã nói trên kia lại đối lời, nếu hết mọi ân sủng đều phải qua tay Đức Maria cả, thì thành ra chúng ta muốn xin gì cùng các thánh, các thánh lại phải đến xin Đức Maria cầu bầu cho mới được. Một quan niệm như thế không những chẳng ai có thể tin được, mà lại chẳng ai dám tưởng tượng ra nữa.

Trước hết, tôi xin trả lời rằng cứ tin hẳn như thế cũng chẳng hại gì. Có ai cho là trái tai khi nghe nói câu này không: Để tôn kính Mẹ mình, Thiên Chúa đã tôn phong Mẹ làm Nữ Vương các thánh; và vì Chúa muốn hết mọi ân sủng ban ra đều phải qua tay Mẹ Người, thì Người cũng muốn cả các thánh cũng phải đến kêu xin Mẹ, để xin ơn cho những người các ngài phù hộ cho!

Còn chủ trì rằng không ai dám tưởng tượng ra điều đó, thì quả là lầm. Vấn đề này, tôi đã tìm ra rõ ràng trong tác phẩm của thánh Bênađô, thánh Anselmô, thánh Bonaventura, cũng như trong các tác phẩm của cha Suarez, và nhiều tác giả khác. Thánh Bênađô viết: “Cầu xin các thánh ơn nào mà Mẹ Maria không can thiệp cho, cũng là cầu mất công”. Một tác giả cũng nương theo nghĩa đó mà giảng thích lời thánh vương Đavít sau đây: Hết mọi nhà hào phú trong nước đều cầu khẩn trước nhan Người (Tv 44, 13). Theo tác giả đó, thì các nhà hào phú trong nước Chúa tức là các thánh. Khi các thánh muốn xin ơn nào cho thân chủ mình, thảy đều đến xin Mẹ Maria ban cho. Nói đúng ra, chúng ta chỉ cầu xin các thánh để các ngài can thiệp cho chúng ta nơi Mẹ Maria là Nữ Vương, là Bà Chủ các ngài. Cha Suarez viết: “Chúng ta không có lệ nhờ vị thánh này làm trung gian cho chúng ta nơi vị thánh kia, vì giữa mối đoàn viên huynh đệ, các thánh đều bình quyền. Nhưng chúng ta lại có lệ xin một vị thánh can thiệp cho chúng ta nơi Mẹ Maria, là Chủ tối cao, là Nữ vương toàn thể các thánh”.

Đó chính là ý nghĩa lời thánh Bênêđitô hứa với thánh nữ Phanxica Rômana. Theo cha Marchése thuật lại, một lần thánh nhân hiện ra với thánh nữ, nhận bảo trợ cho và hứa sẽ làm trạng sư biện hộ cho thánh nữ nơi Mẹ Thiên Chúa. Đó cũng là lời đã thành nên giáo huấn của thánh Anselmô khi ngài thưa lên với Mẹ Đồng Trinh rằng: “Lạy Mẹ tôn nghiêm, ân huệ mà toàn thể các thánh chung lời cầu khẩn mới xin được, thì Mẹ, Mẹ chẳng cần có các đấng ấy chung lời, Mẹ cũng xin được bằng chỉ một lời của Mẹ”. Thánh nhân lại tiếp: “Nhưng vì đâu lại chỉ có một mình Mẹ được một uy thế lớn lao như vậy? Vâng, con hiểu rồi, vì chỉ có một mình Mẹ là Mẹ Đấng Cứu Chuộc chung của hết thảy chúng con. Chỉ có một mình Mẹ là Hiền Thê của Chúa, chỉ có một mình Mẹ là Nữ Vương khắp cả đất trời. Nếu Mẹ không nói lời nào can thiệp cho chúng con, thì cũng chẳng một vị thánh nào cầu bầu hộ giúp chúng con nữa. Nhưng Mẹ chỉ hơi ngỏ ý, là tất cả các thánh đều vội vã cầu xin Chúa và mau mắn đến cứu trợ chúng con”. Mẹ đã độc hành quanh vòm trời (Hc 24, 8). Cha Sênhêri đã theo lối Giáo hội áp dụng lời sách Huấn ca đó vào Rất Thánh Đồng Trinh, và nêu nhận xét rằng: “Như đệ nhất tinh cầu đã vạch đường chuyển động cho tất cả các tinh cầu khác, thì Mẹ Maria, khi khởi công biện hộ cho một tôi con nào của Mẹ, toàn thể thiên đàng cũng theo hiệu lệnh của Mẹ mà hoạt động nguyện cầu”. “Hơn nữa, thánh Bonaventura thêm, khi Đức Nữ Trinh tiến về ngai tòa Thiên Chúa can thiệp biện hộ cho ta, thì Mẹ cũng lấy tư cách và uy thế của một vị Nữ Vương mà ra lệnh cho các thánh tháp tùng và chung lời cầu xin với Mẹ, để xin Chúa dủ lòng thương đến chúng ta”.

Tất cả những điều trên cho ta hiểu ra lẽ tại sao Giáo hội từng truyền chúng ta phải cầu xin Mẹ Thiên Chúa, và kính chào Mẹ bằng một tước hiệu cao cả là hi vọng của chúng ta: Kính chào hi vọng của chúng con. Lutêrô, ông tổ lạc giáo, không chịu cho Giáo hội Rôma xưng tụng Đức Maria, một thụ tạo thuần túy, là hi vọng, là sự sống chúng ta. Vì, ông nói, chỉ có Thiên Chúa và Chúa Giêsu, với tư cách Đấng Trung gian, mới là hi vọng của chúng ta thôi; còn như đối với thụ tạo, thì Chúa nguyền rủa kẻ nào đặt hi vọng vào nó, theo lời thánh tiên tri: Vô phúc cho người tin tưởng nơi loài người (Gr 17, 5). Nhưng cho Lutêrô muốn nói sao thì nói, Giáo hội vẫn cứ dạy chúng ta phải cầu xin Mẹ Maria trong hết mọi trường hợp, vẫn dạy ta tuyên dương Mẹ là hi vọng của chúng ta: Spes nostra, salve.

Thánh Anphong Ligouri

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)