dongcong.net
Bấm vào số lớn sẽ có bài đọc, chúa nhật năm B, ngày thường năm 2
Tháng 04, 2024
MÙA PHỤC SINH
-Giáp Thìn -
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 
-

-

1
23-

-Bát Nhật Phục Sinh
Lễ Trọng

2
24-
-Bát Nhật Phục Sinh
Lễ Trọng


3
25-
-Bát Nhật Phục Sinh
Lễ Trọng


4
26-
-Bát Nhật Phục Sinh
Lễ Trọng


5
27-

-Bát Nhật Phục Sinh
Lễ Trọng


6
28-
-Bát Nhật Phục Sinh
Lễ Trọng

7
29-

Chúa nhật 2 PS
Lễ Chúa Tình Thương


8
30-

Lễ Truyền Tin Cho Đức Mẹ
Lễ Trọng

9
1/3-


10
2-


11
3-

Th. Stanislao, GmTđ

12
4-13
5-14
6-

Chúa Nhật 3 phục sinh

15
7-
-

16
8-

---

17
9-

---

 

18
10-
-

19
11-

-


20
12-

--

21
13-

Chúa Nhật 4 phục sinh

22
14-

-

23
15-

--

24
16-

-

25
17-
Thánh Marcô, thánh sử
Lễ Kính
26
18-

-

27
19-
-
28
20-
Chúa Nhật 5 phục sinh

29
21-

Th.Catarina Sienna, TnTs

30
22-
Kn. Biến Cố 1975 Cầu cho Việt Nam

-
-

-

 
-
-

-

-
-

-

-
-
-tháng 3
tháng 5

---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)