dongcong.net
 
 
   
 
   
 
   
 

 

 
14 Đàng Thánh Giá
 
  <<<
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
 
     
    Nơi Thứ II
     
   

Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá.

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chịu đánh nát cả mình ra, cùng vác Thánh Giá nặng vì tội chúng con.

Xin ban ơn cho con chịu các sự khốn khó trong bậc con như Thánh Giá Đức Chúa Trời đã định cho con phải chịu, mà theo chân Đức Chúa Giêsu cho trọn.

- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
- Xin Chúa thương xót chúng con.


 
<trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)